บริษัท แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวณกฏหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2536 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 18/486 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของห้างฯ คือ ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าสื่อสาร
เมื่อปีพุทธศักราช 2538 ได้มีการขยายกิจการ ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่มาตั้งอยุ่ เลขที่ 32 ซอยเอกชัย 104 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 และเพิ่มประเภทธุรกิจจากเดิมให้กว้างขวางขึ้น การรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า รับตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมไปถึง การขยายขอบเขตของธุรกรรมไปทั่วราชอาณาจักร (ประเทศไทย) รวมไปถึงประเทศลาว, กัมพูชา, พม่า, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย,สิงคโปร์ และ อื่นๆ
มาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นำมาใช้ในงานนั้น บริษัทฯ ได้เลือกสรรถึงคุณภาพที่จะนำมาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พุทธศักราช 2538